Nhờ các anh chị giúp đỡ về mapbasic

Thảo luận trong 'Lập trình trong MapInfo' bắt đầu bởi dr4g0nwhjt3, 11/4/15.

 1. dr4g0nwhjt3

  dr4g0nwhjt3 New Member

  Tham gia ngày:
  1/12/14
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh viên
  Nơi ở:
  Gia Lai
  Cho em hỏi xí ạ. Sao em copy dãy code trên mạng về rồi bỏ vào mapbasic compile thì xuất hiện một vài lỗi (trong khi dãy code đó là hoàn toàn đúng) như là: mapbasic.def not found, menu.def not found, Invalid sub procedura name: M_FILE_EXIT. Vì em mới tiếp cận mapbasic nên mong anh chị giúp đỡ ạ
   
  Tags:
 2. homesick_vfu

  homesick_vfu Member

  Tham gia ngày:
  20/4/13
  Bài viết:
  110
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  có thể vui lòng share code được k bạn. !
  m.n chỉ cho...
   
 3. poorbaby

  poorbaby Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  369
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  18
  Nghề nghiệp:
  RS_GIS
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Chắc là do bạn chưa khai báo menu, sub cho nó. Thử thêm vào mấy dòng này ở đầu:

  Include "MapBasic.def"
  Include "Menu.def"
  Declare Sub M_FILE_EXIT
   
 4. dr4g0nwhjt3

  dr4g0nwhjt3 New Member

  Tham gia ngày:
  1/12/14
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh viên
  Nơi ở:
  Gia Lai
  Do code dài quá nên em ko đưa lên ạ. Code này em cũng lấy từ diễn đàn về, compile thử nhưng lại có thông báo lỗi là không tìm thấy mấy thứ đó. Code đây ạ:
  p/s: Ngoài mấy lỗi trên ra còn có 2 lỗi nữa, anh chị compile thử sẽ thấy hiện ra ạ.
  Nhờ mấy anh chị giúp ạ
  Include "mapbasic.def"
  Include "menu.def"
  Type Matranb4
  h1 as float
  h2 as float
  h3 as float
  h4 as float
  End Type
  Type Diem
  tendiem as string
  x as float
  y as float
  vx as float
  vy as float
  svx as float
  svy as float
  End Type
  Type Tamgiac

  Tendiem as string
  d1 as integer
  d2 as integer
  d3 as integer


  End Type


  Declare Sub Main
  Declare Sub Thoat
  Declare Sub HienDiem
  Declare Sub TaoTableMoi
  Declare Sub Tocdodichchuyen(x as float,y as float,vx as float , vy as float , svx as float , svy as float,tle as float)
  Declare Sub Vemuiten(x as float , y as float,e1 as float,e2 as float, g as float ,tle as float)
  Declare Sub Biendangxoay(x as float , y as float, w as float)
  Declare Sub InMatran(MTIN() as Matranb4,tenfile as string)
  Declare Sub BienDang
  Declare Sub NhanMT( MT1() as Matranb4, MT2() as Matranb4, MTKQ() as Matranb4)
  Declare Sub ChuyenDuLieuMatran( MTDL() as Diem,VIJ() as Matranb4,A() as Matranb4,MS() as Matranb4)
  Declare Sub Ngichdao(MTBD() as Matranb4 , MTND() as Matranb4)
  Declare Sub Chuyenvi(MTBD() as Matranb4, MTCV() as Matranb4)
  Declare Sub Det33(MT3() as Matranb4,det as float)
  Declare Sub Det44(MT4() as Matranb4,det as float)
  Declare Sub Laydulieutamgiac(TGD() as Tamgiac)
  Declare Sub Thehiendiem(DI() as Diem)
  Declare Sub Trongtam(DDI() as Diem,xg as float,yg as float)
  Global DI() as Diem
  Global TG() as Tamgiac
  Global tile as integer
  Global Filename as String
  Sub Main()
  tile=5000000
  Create Menu "Tinh" As
  "Tao Table Lon/Lat" Calling TaoTableMoi,
  "(Hien Thi Diem" Calling HienDiem,
  "(Tinh Bien Dang" Calling BienDang
  Create Menu "Tinh Bien Dang" As
  "Tinh" As "Tinh",
  "(-",
  "Ket Thuc C.Trinh" Calling Thoat,
  "Thoat" Calling M_FILE_EXIT
  Alter Menu Bar Add "Tinh Bien Dang"


  End Sub


  Sub Thoat

  End Program


  End Sub
  Sub TaoTableMoi
  Close All Interactive
  Create Table "lonlat" (Field1 Char(10)) file "C:\Users\Phongtran\Documents\lonlat.tab" TYPE NATIVE Charset "WindowsVietnamese"
  Create Map For lonlat CoordSys Earth Projection 1, 0
  Map From lonlat
  Set Map Layer 1 Editable On
  Alter Menu Item HienDiem Enable
  Alter Menu Item TaoTableMoi Disable
  End Sub


  Sub HienDiem
  Filename=FileOpenDlg("","","XLS","Hay nhap file so lieu cho tinh bien dang")
  Register Table Filename
  Type "XLS"
  Into "C:\BienDang.Tab"


  Dim awin as integer
  Dim tenlop as String
  awin=frontwindow()
  tenlop=LayerInfo(awin,1,LAYER_INFO_NAME)
  if tenlop<>"Cosmetic1" then
  Set Coordsys table tenlop
  Set Map Layer 1 Editable on
  else
  tenlop=LayerInfo(1,2,LAYER_INFO_NAME)
  Set Coordsys table tenlop
  Set Map Layer 2 Editable on
  End if


  Dim i as integer
  i=1
  Redim DI(i)
  Open table "C:\BienDang.Tab"
  Fetch First From BienDang
  DI(i).tendiem = BienDang.col1
  DI(i).x= BienDang.col2
  DI(i).y= BienDang.col3
  DI(i).vx= BienDang.col4
  DI(i).vy= BienDang.col5
  DI(i).svx= BienDang.col6
  DI(i).svy= BienDang.col7


  Do while not EOT(BienDang)


  DI(i).tendiem = BienDang.col1
  DI(i).x= BienDang.col2
  DI(i).y= BienDang.col3
  DI(i).vx= BienDang.col4
  DI(i).vy= BienDang.col5
  DI(i).svx= BienDang.col6
  DI(i).svy= BienDang.col7


  i=i + 1
  Redim DI(i)


  Fetch Next From BienDang
  Loop
  Call Thehiendiem(DI())
  Close Table BienDang
  Alter Menu Item BienDang Enable
  Alter Menu Item HienDiem Disable
  Alter Menu Item TaoTableMoi Disable
  End Sub
  Sub BienDang


  Dim x,y,vx,vy,svx,svy,ex,ey,exy,e1,e2,w,g as float
  Dim i,max as integer
  max= ubound(DI) -1
  Call Laydulieutamgiac(TG())
  Dim DDI() as Diem
  ReDim DDI(3)
  Dim d as integer
  Dim tle as float
  tle = tile/10
  Dim se1,se2,sw,sg,sex,sey,sexy,xg,yg as float
  Dim V() ,A(),NA(),MTN(),MS(),MTN1() as Matranb4
  Dim st2,st3,st4,st6,st7,st8 as string*15
  Dim st,st1,st5,st9 as string*8
  Open File "ketqua.txt" for Output as #1
  Print #1, "TenDagiac"+" "+" LON "+" " + " LAT "+" " + "BienDangXoay_W"+" "+ " SaiSo_W "
  Print #1, " Name "+" "+ " (Độ) "+" " + " (Độ) "+" " + " (Radian/Năm) "+" "+ " (Radian/Năm) "
  For i=1 to (ubound(TG)-1)


  If (TG(i).d1 = TG(i).d2) or (TG(i).d1 = TG(i).d3) or (TG(i).d3 = TG(i).d2) then
  Print #1, "Tam giac duoc chon co 2 hoac 3 diem trung nhau "
  ElseIf (TG(i).d1 <= 0) or (TG(i).d2 <= 0) or (TG(i).d3 <= 0)or (TG(i).d1 > max)or (TG(i).d2 > max) or (TG(i).d3 > max) then
  Print #1, "Tam giac duoc chon khong phu hop do ngoai gia tri so diem trong luoi "
  Else
  d = TG(i).d1


  DDI(1).tendiem = DI(d).tendiem
  DDI(1).x=DI(d).x
  DDI(1).y=DI(d).y
  DDI(1).vx=DI(d).vx
  DDI(1).vy=DI(d).vy
  DDI(1).svx=DI(d).svx
  DDI(1).svy=DI(d).svy


  d = TG(i).d2


  DDI(2).tendiem = DI(d).tendiem
  DDI(2).x=DI(d).x
  DDI(2).y=DI(d).y
  DDI(2).vx=DI(d).vx
  DDI(2).vy=DI(d).vy
  DDI(2).svx=DI(d).svx
  DDI(2).svy=DI(d).svy


  d = TG(i).d3

  DDI(3).tendiem = DI(d).tendiem
  DDI(3).x=DI(d).x
  DDI(3).y=DI(d).y
  DDI(3).vx=DI(d).vx
  DDI(3).vy=DI(d).vy
  DDI(3).svx=DI(d).svx
  DDI(3).svy=DI(d).svy


  Call Trongtam(DDI(),xg,yg)
  Create text
  TG(i).tendiem
  (xg , yg) (xg + 0.2,yg + 0.2)
  Font MakeFont ("Helvetica",1,12,Black,Green)


  Call ChuyenDuLieuMatran( DDI() , V() ,A(),MS())
  Call Ngichdao(A(),NA())
  Call NhanMT(NA(),V(), MTN())
  Call NhanMT(NA(),MS(),MTN1())


  ex=MTN(1).h1
  ey=MTN(1).h4
  exy = ( MTN(1).h2 + MTN(1).h3)/2
  e1= (ex+ey)/2 + sqr(exy^2 + ((ex-ey)/2)^2)
  e2= (ex+ey)/2 - sqr(exy^2 + ((ex-ey)/2)^2)
  w= ( MTN(1).h2 - MTN(1).h3)/2
  g=atn(2*exy/(ey-ex))/2
  g=g*(180/3.141)

  sex=abs(MTN1(1).h1)
  sey=abs(MTN1(1).h4)
  sexy = ( abs(MTN1(1).h2) + abs(MTN1(1).h3))/2
  se1= (sex+sey)/2 + sqr(sexy^2 + ((sex+sey)/2)^2)
  se2= abs((sex+sey)/2 - sqr(sexy^2 + (abs(sex-sey)/2)^2))
  sw= abs( abs(MTN1(1).h2) - abs(MTN1(1).h3))/2
  sg=atn(2*sexy/abs(sey-sex))/2
  sg=sg*(180/3.141)
  st= Str$(xg)
  st1= Str$(yg)
  st2= Str$(e1)
  st3= Str$(e2)
  st4= Str$(w)
  st5= Str$(g)
  st6= Str$(se1)
  st7= Str$(se2)
  st8= Str$(sw)
  st9= Str$(sg)
  Print #1, TG(i).Tendiem + " "+ st + " " + st1 + " " +" " + st4 +" " + st8
  g = -g
  ' Call Vemuiten(xg,yg,e1,e2,g,tle)
  Call Biendangxoay(xg,yg,w)
  End If


  Next


  Close File #1


  Alter Menu Item BienDang Disable
  Alter Menu Item HienDiem Enable
  End Sub
  '...................................................................................................


  Sub Trongtam(DDI() as Diem,xg as float,yg as float)
  xg =0
  yg =0
  Dim i as integer
  For i=1 to 3
  xg = xg + DDI(i).x
  yg = yg + DDI(i).y
  If i = 3 then
  Create Line ( DDI(i).x , DDI(i).y ) ( DDI(1).x , DDI(1).y )
  Pen MakePen (1,2,Red)
  Else
  Create Line ( DDI(i).x , DDI(i).y ) ( DDI(i+1).x , DDI(i+1).y )
  Pen MakePen (1,2,Red)
  End If


  Next
  xg = xg/3
  yg = yg/3
  Create Point (xg,yg)
  Symbol (34,Red,8)


  End Sub
  '....................................................................................................


  Sub Thehiendiem(DI() as Diem)


  Dim i as integer
  Dim tl as float
  Dim hoi as logical
  tl=5/50
  Dim ten as string
  For i=1 to (ubound(DI)-1)
  Create Point (DI(i).x,DI(i).y)
  Symbol (34,Black,5)
  ten = DI(i).tendiem
  Create text
  ten
  (DI(i).x , DI(i).y) (DI(i).x + 0.2,DI(i).y + 0.2)
  Font MakeFont ("Helvetica",1,12,BLUE,WHITE)
  Next
  Hoi = Ask( " Ban co muon the hien toc do dich chuyen","Co","Khong")
  If Hoi = True then
  For i=1 to (ubound(DI)-1)
  Call Tocdodichchuyen(DI(i).x , DI(i).y ,DI(i).vx , DI(i).vy ,DI(i).svx , DI(i).svy ,tl)
  Next
  End If
  End Sub
  '....................................................................................................
  Sub Laydulieutamgiac(TGD() as Tamgiac)


  Filename=FileOpenDlg("","","XLS","Hay nhap file so lieu cho chon tam giac")
  Register Table Filename
  Type "XLS"
  Into "C:\Chontamgiac.Tab"
  Dim i as integer
  i=1
  Redim TGD(i)
  Open table "C:\Chontamgiac.Tab"
  Fetch First From Chontamgiac
  TGD(i).Tendiem = Chontamgiac.col1
  TGD(i).d1 = Chontamgiac.col2
  TGD(i).d2 = Chontamgiac.col3
  TGD(i).d3 = Chontamgiac.col4


  Do while not EOT(Chontamgiac)

  TGD(i).Tendiem = Chontamgiac.col1
  TGD(i).d1 = Chontamgiac.col2
  TGD(i).d2 = Chontamgiac.col3
  TGD(i).d3 = Chontamgiac.col4


  i=i + 1
  Redim TGD(i)


  Fetch Next From Chontamgiac
  Loop
  Close Table Chontamgiac
  End Sub


  '.......................................................................................................
  Sub ChuyenDuLieuMatran( MTDL() as Diem,VIJ() as Matranb4,A() as Matranb4,MS() as Matranb4)


  Redim MS(1)
  Redim VIJ(1)
  Redim A(4)
  VIJ(1).h1=(MTDL(1).vx - MTDL(2).vx)/1000
  VIJ(1).h2=(MTDL(1).vy - MTDL(2).vy)/1000
  VIJ(1).h3=(MTDL(1).vx - MTDL(3).vx)/1000
  VIJ(1).h4=(MTDL(1).vy - MTDL(3).vy)/1000

  MS(1).h1=abs((MTDL(1).svx - MTDL(2).svx)/1000)
  MS(1).h2=abs((MTDL(1).svy - MTDL(2).svy)/1000)
  MS(1).h3=abs((MTDL(1).svx - MTDL(3).svx)/1000)
  MS(1).h4=abs((MTDL(1).svy - MTDL(3).svy)/1000)


  Dim kx12,ky12,kx13,ky13 as float

  kx12 = distance(MTDL(1).x,MTDL(1).y,MTDL(2).x,MTDL(1).y,"m")
  ky12 = distance(MTDL(1).x,MTDL(1).y,MTDL(1).x,MTDL(2).y,"m")


  kx13 = distance(MTDL(1).x,MTDL(1).y,MTDL(3).x,MTDL(1).y,"m")
  ky13 = distance(MTDL(1).x,MTDL(1).y,MTDL(1).x,MTDL(3).y,"m")

  If MTDL(2).x > MTDL(1).x then
  kx12 = -kx12
  End If
  If MTDL(2).y > MTDL(1).y then
  ky12 = -ky12
  End If


  If MTDL(3).x > MTDL(1).x then
  kx13 = -kx13
  End If
  If MTDL(3).y > MTDL(1).y then
  ky13 = -ky13
  End If


  A(1).h1 = kx12
  A(2).h1 = ky12
  A(3).h2 = kx12
  A(4).h2 = ky12


  A(1).h3 = kx13
  A(2).h3 = ky13
  A(3).h4 = kx13
  A(4).h4 = ky13
  End Sub


  '................................................................................................
  Sub NhanMT( MT11() as Matranb4, MT22() as Matranb4, MTN() as Matranb4)


  Dim k1,k2,k3,k4 as float
  Dim i,s as integer
  s = ubound(MT22)
  Redim MTN(s)
  For i = 1 to ubound(MT22)
  k1 = MT11(1).h1 * MT22(i).h1
  k2 = MT11(2).h1 * MT22(i).h2
  k3 = MT11(3).h1 * MT22(i).h3
  k4 = MT11(4).h1 * MT22(i).h4
  MTN(i).h1 = k1+k2+k3+k4
  Next


  For i = 1 to ubound(MT22)
  k1 = MT11(1).h2 * MT22(i).h1
  k2 = MT11(2).h2 * MT22(i).h2
  k3 = MT11(3).h2 * MT22(i).h3
  k4 = MT11(4).h2 * MT22(i).h4
  MTN(i).h2 = k1+k2+k3+k4
  Next


  For i = 1 to ubound(MT22)
  k1 = MT11(1).h3 * MT22(i).h1
  k2 = MT11(2).h3 * MT22(i).h2
  k3 = MT11(3).h3 * MT22(i).h3
  k4 = MT11(4).h3 * MT22(i).h4
  MTN(i).h3 = k1+k2+k3+k4
  Next


  For i = 1 to ubound(MT22)
  k1 = MT11(1).h4 * MT22(i).h1
  k2 = MT11(2).h4 * MT22(i).h2
  k3 = MT11(3).h4 * MT22(i).h3
  k4 = MT11(4).h4 * MT22(i).h4
  MTN(i).h4 = k1+k2+k3+k4
  Next  End Sub


  '.......................................................................................................................................................................


  Sub Ngichdao(MT4() as Matranb4 , MTND() as Matranb4)
  Dim MT33(),ND() as Matranb4
  Dim k,dt,b1,b2,b3 as float
  Dim i as integer
  Redim MT33(3)
  Redim MT4(4)
  Redim ND(4)
  Redim MTND(4)
  '1111111111111111111111111111111111111111111111
  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i+1).h2
  b2 = MT4(i+1).h3
  b3 = MT4(i+1).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(1).h1 = k


  For i=1 to 4
  If i = 1 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>2 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(2).h1 = -k


  For i=1 to 4
  If i=1 or i=2 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>3 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(3).h1 = k


  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(4).h1= -k
  '222222222222222222222222222222222222222222


  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i+1).h1
  b2 = MT4(i+1).h3
  b3 = MT4(i+1).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(1).h2 = -k


  For i=1 to 4
  If i = 1 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>2 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(2).h2 = k


  For i=1 to 4
  If i=1 or i=2 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>3 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(3).h2 = -k


  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2


  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(4).h2= k


  '33333333333333333333333333333333333333


  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i+1).h1
  b2 = MT4(i+1).h2
  b3 = MT4(i+1).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3


  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(1).h3 = k


  For i=1 to 4
  If i = 1 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>2 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(2).h3 = -k


  For i=1 to 4
  If i=1 or i=2 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>3 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(3).h3 = k


  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h4
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(4).h3= -k
  '4444444444444444444444444444444444444444444
  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i+1).h1
  b2 = MT4(i+1).h2
  b3 = MT4(i+1).h3
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)


  k = dt
  ND(1).h4 = -k


  For i=1 to 4
  If i = 1 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h3
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>2 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h3
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(2).h4 = k


  For i=1 to 4
  If i=1 or i=2 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h3
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>3 then
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h3
  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(3).h4 = -k


  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i).h1
  b2 = MT4(i).h2
  b3 = MT4(i).h3
  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k = dt
  ND(4).h4= k


  Dim ND2() as Matranb4
  Dim det as float
  Call Det44(MT4(),det)
  Call Chuyenvi(ND(),ND2())


  For i= 1 to 4
  MTND(i).h1 = ND2(i).h1/det
  MTND(i).h2 = ND2(i).h2/det
  MTND(i).h3 = ND2(i).h3/det
  MTND(i).h4 = ND2(i).h4/det
  Next


  End Sub


  '........................................................................................................
  Sub InMatran(MTIN() as Matranb4,tenfile as string)


  Dim i as integer
  Dim ghi as string
  ghi=" "
  Open File tenfile for Output as #1
  For i=1 to ubound(MTIN)
  ghi= ghi + Str$(MTIN(i).h1)+" "
  Next
  Print #1,ghi
  ghi=" "
  For i=1 to ubound(MTIN)
  ghi= ghi + Str$(MTIN(i).h2)+" "
  Next
  Print #1,ghi
  ghi=" "
  For i=1 to ubound(MTIN)
  ghi= ghi + Str$(MTIN(i).h3)+" "
  Next
  Print #1,ghi
  ghi=" "
  For i=1 to ubound(MTIN)
  ghi= ghi + Str$(MTIN(i).h4)+" "
  Next
  Print #1,ghi
  Close File #1
  End Sub
  '.................................................................................
  Sub Det44(MT4() as Matranb4,det as float)


  Dim MT33() as Matranb4
  Dim dt,b1,b2,b3,k1,k2,k3,k4 as float
  Dim i as integer
  Redim MT33(3)
  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i+1).h2
  b2 = MT4(i+1).h3
  b3 = MT4(i+1).h4


  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k1 = dt* MT4(1).h1


  For i=1 to 4
  If i = 1 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4


  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>2 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4


  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k2 = dt* MT4(2).h1


  For i=1 to 4
  If i=1 or i=2 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4


  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  ElseIf i>3 then
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4


  MT33(i-1).h1 = b1
  MT33(i-1).h2 = b2
  MT33(i-1).h3 = b3
  End If
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k3 = dt* MT4(3).h1


  For i=1 to 3
  b1 = MT4(i).h2
  b2 = MT4(i).h3
  b3 = MT4(i).h4


  MT33(i).h1 = b1
  MT33(i).h2 = b2
  MT33(i).h3 = b3
  Next
  Call Det33(MT33(),dt)
  k4 = dt* MT4(4).h1


  det = k1 - k2 + k3 -k4


  End Sub
  '.........................................................................
  Sub Det33(MT3() as Matranb4,det as float)

  Dim a1,a2,a3,a4,a5,a6 as float
  a1= MT3(1).h1 * MT3(2).h2 * MT3(3).h3
  a2= MT3(1).h1 * MT3(3).h2 * MT3(2).h3
  a3= MT3(2).h1 * MT3(1).h2 * MT3(3).h3
  a4= MT3(2).h1 * MT3(3).h2 * MT3(1).h3
  a5= MT3(3).h1 * MT3(1).h2 * MT3(2).h3
  a6= MT3(3).h1 * MT3(2).h2 * MT3(1).h3


  det = a1 - a2 - a3 + a4 + a5 -a6


  End Sub
  '................................................................................
  Sub Chuyenvi(MTBD() as Matranb4, MTCV() as Matranb4)


  Dim a1,a2,a3,a4 as float
  Dim i as integer
  Redim MTCV(4)
  For i = 1 to 4
  a1=MTBD(i).h1
  a2=MTBD(i).h2
  a3=MTBD(i).h3
  a4=MTBD(i).h4
  If i=1 then
  MTCV(1).h1 = a1
  MTCV(2).h1 = a2
  MTCV(3).h1 = a3
  MTCV(4).h1 = a4
  ElseIf i=2 then
  MTCV(1).h2 = a1
  MTCV(2).h2 = a2
  MTCV(3).h2 = a3
  MTCV(4).h2 = a4
  ElseIf i=3 then
  MTCV(1).h3 = a1
  MTCV(2).h3 = a2
  MTCV(3).h3 = a3
  MTCV(4).h3 = a4
  ElseIf i=4 then
  MTCV(1).h4 = a1
  MTCV(2).h4 = a2
  MTCV(3).h4 = a3
  MTCV(4).h4 = a4
  End If
  Next


  End Sub
  Sub Tocdodichchuyen(x as float,y as float,vx as float , vy as float , svx as float , svy as float,tle as float)


  Dim x1,y1,x2,y2,x3,y3 as float
  x1= x + tle*vx
  y1= y + tle*vy
  x2= x1 + svx*tle*3
  y2= y1 - svy*tle*3
  x3= x1 - svx*tle*3
  y3= y1 + svy*tle*3
  Create Ellipse
  (x2,y2) (x3,y3)
  Pen MakePen(1,2,GREEN)
  Brush MakeBrush(01,Black,Black)
  Create Line (x,y) (x1,y1)
  Pen MakePen(1,59,Black)
  End Sub


  '....................................................
  Sub Vemuiten(x as float , y as float,e1 as float,e2 as float, g as float ,tle as float)


  Dim x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6,e11,e22 as float
  e11=abs(e1)*tle
  e22=abs(e2)*tle
  x1 = x+ 1*e22
  x2 = x- 1*e22
  x3 = x + e22/3
  x4 = x - e22/3
  x5 = x + e22/3
  x6 = x - e22/3

  y1 = y + 2*e22
  y2 = y1
  y3 = y1
  y4 = y1
  y5 = y + 6*e22
  y6 = y5

  Dim mt1,mt2,mt3,mt4,mt as object
  Create Region Into Variable mt1
  1
  7 (x1,y1) (x3,y3) (x5,y5) (x6,y6) (x4,y4) (x2,y2) (x,y)
  Brush MakeBrush(02,Black,Green)
  Center (x,y)
  mt2 = RotateAtPoint(mt1,180,Centroid(mt1))
  Dim sx,sy as float
  sx = x
  sy = y - e11*6
  x1 = sx+ 1*e11
  x2 = sx- 1*e11
  x3 = sx + e11/3
  x4 = sx - e11/3
  x5 = sx + e11/3
  x6 = sx - e11/3

  y1 = sy + 2*e11
  y2 = y1
  y3 = y1
  y4 = y1
  y5 = sy + 6*e11
  y6 = y5


  Create Region Into Variable mt3
  1
  7 (x1,y1) (x3,y3) (x5,y5) (x6,y6) (x4,y4) (x2,y2) (sx,sy)
  Brush MakeBrush(02,Black,Green)
  Center (sx,sy*6*e11)
  mt3= RotateAtPoint(mt3,90,Centroid(mt1))
  mt4= RotateAtPoint(mt3,180,Centroid(mt1))
  mt = combine(mt1,mt2)
  mt = combine(mt,mt3)
  mt = combine(mt,mt4)
  mt = RotateAtPoint(mt,g,Centroid(mt1))
  Insert Into Lonlat(obj) values (mt)
  End Sub
  Sub Biendangxoay(x as float , y as float, w as float)
  Dim tle as float
  tle = 500
  Dim y1,x2,y2 as float
  y1=y + 1
  Dim o,ob,ob1,ob2,ob3,oo,oj as object
  o = CreatePoint(x,y)
  ob1 = CreateLine(x,y,x,y1)
  ob2 = RotateAtPoint(ob1,-5,Centroid(o))
  x2 = ObjectGeography(ob2 , OBJ_GEO_LINEENDX)
  y2 = ObjectGeography(ob2 , OBJ_GEO_LINEENDY)
  ob3 = CreateLine(x,y1,x2,y2)
  ob = combine(ob1,ob2)
  ob = combine(ob,ob3)
  oo= RotateAtPoint(ob,-5,Centroid(o))
  If w>0 then

  If w <= 1.0e-9 then
  Insert Into Lonlat(obj) values (ob)
  ElseIf w >1.0e-9 and w <=3.0e-9 then


  oo= combine(ob,oo)
  Insert Into Lonlat(obj) values (oo)
  ElseIf w>3.0e-9 and w <=5.0e-9 then
  oo = combine (ob,oo)
  oj = RotateAtPoint(ob,-10,Centroid(o))
  oo = combine (oj,oo)
  Insert Into Lonlat(obj) values (oo)
  Else
  oo = combine (ob,oo)
  oj = RotateAtPoint(ob,-30,Centroid(o))
  oo = combine (oj,oo)
  Insert Into Lonlat(obj) values (oo)
  End If
  Else
  oo= RotateAtPoint(ob,5,Centroid(o))
  If w >= -1.0e-9 then
  Insert Into Lonlat(obj) values (oo)
  ElseIf w >-3e-9 and w <=-1.0e-9 then
  oo= combine(ob,oo)
  Insert Into Lonlat(obj) values (oo)
  ElseIf w<-3.0e-9 and w >=-5.0e-9 then
  oo = combine (ob,oo)
  oj = RotateAtPoint(ob,10,Centroid(o))
  oo = combine (oj,oo)
  Insert Into Lonlat(obj) values (oo)
  Else
  oo = combine (ob,oo)
  oj = RotateAtPoint(ob,30,Centroid(o))
  oo = combine (oj,oo)
  Insert Into Lonlat(obj) values (oo)
  End If
  End if


  End Sub
   
 5. poorbaby

  poorbaby Member

  Tham gia ngày:
  21/10/11
  Bài viết:
  369
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  18
  Nghề nghiệp:
  RS_GIS
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Compile lại có thấy bị lỗi j đâu nhỉ
   
 6. dr4g0nwhjt3

  dr4g0nwhjt3 New Member

  Tham gia ngày:
  1/12/14
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh viên
  Nơi ở:
  Gia Lai
  Em khắc phục được lỗi rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều
   
 7. GEOMITECH

  GEOMITECH Moderator

  Tham gia ngày:
  31/10/11
  Bài viết:
  791
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  18
  Nghề nghiệp:
  GEOLOGIST
  Nơi ở:
  Hà Nội
  He he chúc mừng "bé nghèo" poorbaby nhé. Anh quả thật là bá đạo :D
   
 8. khánh

  khánh New Member

  Tham gia ngày:
  24/12/11
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Mapbasic

  Mọi người có biết chỗ nào ở HN dạy Mapbasic ko ạ? Chỉ giúp t với
   
 9. GEOMITECH

  GEOMITECH Moderator

  Tham gia ngày:
  31/10/11
  Bài viết:
  791
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  18
  Nghề nghiệp:
  GEOLOGIST
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Mapbasic đa phần là các cao thủ tự học thôi. Nếu bạn đã tiếp xúc với những dòng lệnh của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào thì đều có thể tiếp xúc rất nhanh với mapbasic. Tự học là một phương pháp rất hay của tất cả chúng ta. Bạn cứ nghiên cứu HELP của mapbasic trước rồi vướng đâu đưa lên đây anh em sẽ trợ giúp bạn. Nếu muốn nhanh bạn liên lạc với "bé nghèo" poorbaby nhé!
   

Chia sẻ trang này

Share
Đang tải...